Ba giá trị cốt lõi của Zemlya

Tinh thần

Zemlya – evolve from Z to A: Bắt đầu từ đầu (zero), vươn lên vị trí đứng đầu (ahead) bằng cách nghĩ là làm, làm là được.

Tôn chỉ

Làm điều tốt nhất cho khách hàng

Quy tắc ứng xử

 Chăm chỉ, có kỷ luật , chia sẻ, cùng thành công